Splošni podatki

STRAN V IZDELAVI.

1. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga


Organigram in podatki o organizaciji pravne osebe: Organigram zavoda.


Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Matična šola:

Osnovna šola Rovte
Rovte 90a
1373 Rovte

Podružnična šola:

OŠ Vrh Svetih Treh Kraljev
Vrh Svetih Treh Kraljev 19
1373 Rovte


2. Seznam glavnih predpisov


Državni predpisi:


Predpisi lokalne skupnosti: Odlok o ustanovitvi


Interni akti:

  • Statut
  • Interna pravila in pravilnik

3. Seznam strateških in programskih dokumentov in poročil


Letni delovni načrti:

  • za šolsko leto 2018/2019
  • za šolsko leto 2017/2018
  • za šolsko leto 2016/2017

Finančni načrti:

  • za leto 2019
  • za leto 2018
  • za leto 2017

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ: Organ ne upravlja javnih evidenc.


Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja (skupaj z metapodatkovnimi opisi):

OŠ Rovte

Naziv zbirke podatkov: Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših:
Področje (šifrant) Izobraževanje
Opis vsebine Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih staršev
Pravne podlage (SOP) 1996-01-0570
Ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) Osnovnošolsko izobraževanje
Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Občina Logatec
Dostopnost podatkov (šifrant) Podatki niso javno dostopni
Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
Pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno rabo /
Interneti naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
Internetni naslov odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
Datum nastanka
Pogostost osveževanja podatkov (šifrant) Po potrebi
Oblika zapisa (format)
Jezik zapisa (ISO 639-2) slv
Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave Ni povezave
Osebna, odgovorna za objavo /
Naziv zbirke podatkov Evidenca s področja dela in socialne varnosti
Področje (šifrant) Zaposlovanje
Opis vsebine Zbirke osebnih podatkov zaposlenih delavcev, ki jih organ vodi kot delodajalec
Pravne podlage (SOP) 2006-01-1768
Ključne besede (deskriptorji EVROVOC) Delodajalec, delojemalec
Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Občina Logatec
Dostopnost podatkov (šifrant) Podatki niso javno dostopni
Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
Pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
Datum nastanka
Pogostost osveževanja podatkov (šifrant) Po potrebi
Oblika zapisa (format) /
Jezik zapisa (ISO 639-2) Alv
Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave Nni povezave
Oseba, odgovorna za objavo /

STRAN V IZDELAVI.